پیش ساب

نوعی کالیبراسیون سنگ می‌باشد که تمامی تفاوت ارتفاعی سنگ اعم از لبه دار بودن سنگ، تاب دار بودن و شیب دار بودن سطح و... را اصلاح می‌کند.
لزوم این مرحله:
• جهت اجرای مراحل بعدی ساب این مرحله الزامی می‌باشد
منع این مرحله:
• تشخیص دفتر فنی شرکت

پیش ساب