خدمات قابل ارائه بهساز سنگ

گروه بهساز سنگ با به کارگیری علم دکترین سنگ و تکنولوژی و دانش فنی و نیروهای مجرب با هدف مشاوره در انتخاب و تهیه سنگ، با توجه به محل کاربرد سنگ در پروژه‌های عمرانی، با تکنیکهای نوین و ارائه راه کارهای لازم برای محافظت، مراقبت، مقاوم سازی، مرمت، ترمیم و نگهداری ابنیه‌های تاریخی، بندکشی و خدمات ساب و پولیش در سال 1393 تاسیس گردید که به اختصار به شرح برخی از فعالیت‌های این گروه می‌پردازیم