مرمت و بازسازی

شرکت بهساز سنگ با استفاده از دانش فنی و راهکارهای ارائه شده توسط آکمی مناطق آسیب دیده در اثر ضربه، شکستگی و خوردگی را با امکان همسان‌سازي بافت، رنگ و شفافیت، مرمت و بازسازي می کند.

ابزار فارسی

ترمیم شکستگی و ترک ها

اصلاح و بازسازی بند ها

ترمیم سنگ کف

ترمیم شکستگی‌های لبه سنگ

stone-reparation-04-beforestone-reparation-04-after
stone-reparation-05-beforestone-reparation-05-after